IDRÆT SOM INDSATSOMRÅDE

 

 

Som en af de første skoler i landet besluttede Torstorp Skole i 1997 sig for at satse mere målrettet på idrætsundervisningen. Det har fået den betydning, at alle børn på skolen har 4 idrætstimer om ugen.

Denne vægtning er begrundet i læreres og forældres tro på, at idræt er et meget vigtigt element ikke kun for den fysiske udvikling, men også som et grundlag for den faglige indlæring i al almindelighed. Det er vores opfattelse, at der skal være en sammenhæng mellem hoved og krop. I al for mange år har der været en adskillelse mellem de færdigheder, som børnene skulle indlære, og de fysiske aktiviteter, de fik mulighed for at afprøve.

I øjeblikket har forskere og idrætslærere i Ballerup sat en undersøgelse i gang, som skal belyse denne sammenhæng, men det varer en del år før man kan forvente brugbare resultater fra deres undersøgelser. I Sverige har man haft lignende undersøgelser, og her er det foreløbig lykkedes at påvise en sammenhæng mellem idræt og børns evne til skrive samt forskellige matematiske emner f.eks. rumopfattelse. Desuden forbedres børnenes motorik væsentligt. Forskerne mener, at kunne påvise en klar forskel på elever, som har mere bevægelse i skolen i forhold til elever, der kun har 2 timer idræt om ugen. Projektet hedder "Bunkefloprojektet" (efter den skole hvor det foregår), og man kan læse mere om projektet på www.bunkeflomodellen.com. Projektet fokuserer på sammenhængen mellem idræt, koncentrationsevne og skolepræstationer.

Mange andre har peget på sammenhængen mellem idræt og den faglige indlæring i almindelighed (bl.a. professor Mogens Hansen). I stedet for at afvente den endelige videnskabelige dokumentation for denne sammenhæng, har vi altså taget de mange eksperters ord for gode varer og indledt vores eget projekt med idræt i centrum.

Vi har altså ikke en videnskabelig dokumentation for vores påstand om idrættens positive indvirkning på den generelle indlæring, men vi kan konstatere, at eleverne på skolen klarer sig væsentligt bedre end landsgennemsnittet i diverse læsetest. I forhold til kommunens øvrige skoler ligger vi også over gennemsnittet. Eleverne på Torstorp Skole er altså ikke kommet bagud i forhold til deres jævnaldrene selvom vi har prioriteret idræt frem for f.eks. flere dansktimer. Til gengæld er vores elever meget langt fremme i deres motoriske udvikling og undersøgelser viser, at eleverne på Torstorp Skole generelt har en større interesse for idrætsundervisningen end andre børn i kommunen.

Samtidig peger alle undersøgelser på, at befolkningen bliver mere og mere overvægtige, og antallet af følgesygdomme er stærkt stigende. Omkring en tredjedel af befolkningen bevæger sig så lidt, at det går ud over sundheden. I den forbindelse anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn og unge i skole- alderen er fysisk aktive mindst 1 time om dagen. Det betyder, at idrætsundervisningen almindeligvis ikke er nok til at dække behovet, og det er derfor heller ikke vores mål med idrætsundervisningen. Børn og unge skal også dyrke idræt uden for skoletiden.

Vores overordnede mål med idrætsundervisningen på Torstorp Skole er

at skabe en livslang interesse for idræt

Det handler om at skabe en bedre livskvalitet for den enkelte gennem hele livet.

Men heldigvis har idrætten en hel del meget positive sidegevinster, som naturligvis også har haft indflydelse på vores valg. Som tidligere omtalt har idræt en positiv indflydelse på den generelle indlæring.

Nogle forskere mener, at det skyldes, at børnene kun kan koncentrere sig om en ting ad gangen. Hvis de motorisk er så dårlige, at det kniber med at sidde stille på en stol uden at falde på gulvet, vil der næppe være overskud til at følge den indlæring, som foregår i klassen. "Børn med ro i kroppen lytter mere aktivt og er mere aktive i timerne" siger professor Mogens Hansen og anbefaler samtidig, at børn er minimum 10 –15 % mere fysisk aktive.

 

Desuden er idræt et helt unikt middel til at indlære og udvikle sociale kompetencer. Mange børn mangler evnen til at indgå i et fællesskab og har samtidig svært ved at forstå andres behov. De dyrker først og fremmest sig selv, og mangler begreber som solidaritet og social forståelse. Igennem idrætten lærer børn vigtigheden af, at et fællesskab fungerer. Intet hold er bedre en det svageste led, og igennem idræt tydeliggøres sådanne problemstillinger, så alle kan se og opleve konsekvensen af om f.eks. fælles aftaler overholdes. Idrætslæreren har en fantastisk mulighed for at arbejde med sådanne problemstillinger, som rækker langt ud over idrættens verden.

I stedet for at tale om samarbejde, lederskab, udvikling (af lege ell. boldspil) kan det afprøves i praksis, og derved bliver det vedkommende og forståeligt.

Det er teori omsat til handling på børneniveau.

Med idræt følger desuden mange andre positive oplevelser. Det kan være kammeratskabet i klubben, fester eller rejser som mange idrætsfolk har haft særdeles stor glæde af.

Der er altså nok af gode grunde til prioritere idræt højt.

Idrætstimerne afvikles i moduler, således at der bliver mulighed for fordybelse og indlæring samtidig med, at børnene selvfølgelig får noget af den nødvendige motion. Vi satser på, at eleverne gennem årene for stiftet bekendtskab med så mange forskellige idrætsgrene som muligt.

Idræt i 3. klasse i hallen

Drama i aulaen

 

 

Som nybygget skole har vi haft det privilegium at kunne prioritere idræt højt i forbindelse med skolens indretning, og derfor er skolen i den heldige situation, at have måske landets bedste idrætsfaciliteter. I øjeblikket råder vi over en idrætshal, en gymnastiksal, en tumlesal samt en aula, der er indrette med sportsgulv, og derfor kan udnyttes til gymnastik og kreative udtryksformer.

Som konsekvens af skolens satsning på idræt har vi naturligvis også prioriteret de økonomiske midler i overensstemmelse hermed. Med det store antal idrætstimer har det været nødvendigt at investere i mange forskellige idrætsredskaber, og senest har vi fået opsat en 10 meter høj klatrevæg i idrætshallen.

Det er i skoleåret 2001/2002 lykkedes at skaffe midler til en "Airtrack".

Skolens satsning på idræt afspejles også i løbet af skoleåret, hvor idrætsdage, motionsdage eller ekskursioner med et idrætsligt indhold er en del af dagligdagen.

Prioriteringen af idræt har desuden haft den sidegevinst, at der efterhånden er samlet et stort antal idrætsinteresserede lærere på skolen, som sammen har skabt et meget kreativt og engageret idrætsmiljø til gavn for såvel børn som voksne.